กฟภ. ร่วมมือ KIND BY CAMT อบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018”

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม หรือ KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
กิจกรรมที่ศูนย์ KIND BY CAMT ได้ดำเนินการนี้มีการบรรยายและอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018” โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ดร. อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และผู้ดูแลโครงการภายใต้ศูนย์ KIND Center ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และวิทยากรจากทีม KIND BY CAMT เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 และเตรียมความพร้อมการตรวจสอบประเมินภายในจากทีมที่ปรึกษาโครงการ โดยที่เป้าหมายของการทำ ISO 30401: 2018 คือเพื่อช่วยให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบและรับรององค์กรที่มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401: 2018
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการความรู้ให้กับองค์กรที่มีความพร้อมในด้านนี้ และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมธุรกิจและการทำงานขององค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แกลลอรี่