ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ตัวแทนของศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing Nation Center for Open& Distance Education) ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือในการดำเนินการโครงการศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN ตาม MOU ที่ได้ลงนามไว้ร่วมกัน การรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และศึกษาศาสตร์ และการเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development Thailand และงานเปิดตัว “One Belt One Road” และ Smart Education Cloud Platform V.2 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
 
แกลลอรี่