แมสคอม มช. เปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” มุ่งเป้าสู่สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการชั้นนำ

1 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยภายในอาคารแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ชั้น G ประกอบด้วย
1) ห้องบันทึกเสียง Pod Cast จำนวน 4 ห้อง
2) ห้อง Sound Mixing ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง
3) ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่แบบครบวงจร

ชั้น 1 ประกอบด้วย
1) ห้อง Live Studio (Green Screen) ขนาด 160 ตารางเมตร
2) ห้อง Performance Studio ขนาด 67 ตารางเมตร
3) ห้องสำนักข่าวอ่างแก้ว และห้องประชุม 15 ที่นั่ง

ชั้น M ประกอบด้วย ห้อง Learning Space เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการอ่านหนังสือหรือประชุมหารืองานต่าง ๆ

ชั้น 2 ประกอบด้วย
1) สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และห้องประชุมเล็กขนาด 10 ที่นั่ง
2) ห้อง Production สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย ห้องตัดต่อเสียง ห้องตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง และห้องประชุมขนาดเล็ก 8 ที่นั่ง
3) ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 20 ที่นั่ง

ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้อง Auditorium ขนาด 120 ที่นั่ง ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง มีเก้าอี้เธียเตอร์สำหรับคนถนัดซ้าย และหลังม่านเวทีเป็นกระจกบานใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของอ่างเก็บน้ำตาดชมพูได้

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารเป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่นักศึกษาของคณะ ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสาร และการประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าให้อาคารแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และการให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนําได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 2713

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่