รางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี วาระครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี ในโครงการธนาคารความดี เนื่องในวาระครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิตอล" ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562
แกลลอรี่