งานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ในระหว่างวันพุธที่ 8 – ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม และร่วมนำเสนอบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Esthetic Dentistry, Implantology, Integrated Biology หรือ Digital Dentistry ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว