พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

31 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 และเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีเจิมป้ายประวัติหอพระไภษัชยคุรุฯ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่