ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

1 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Computer) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เปิดโลกทัศน์ในเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานที่จริง และเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงทักษะวิชาชีพ โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ อาทิ ห้อง Motion Capture ห้อง 3D Printing ห้อง E-Commerce ห้องสร้าสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ห้อง Game Streaming และร่วมเล่นเกมด้วย Virtual Reality (VR) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่