โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561" โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมอบรม จำนวน 200 คน ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ข้อมูลโดย : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/20594
แกลลอรี่