พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์

5 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด (W Mall) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวฯ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำพื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วย ให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดช่วงอายุขัย อันเป็นประโยชน์ในการดูแล รักษาสัตว์ป่วย และให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกสัตวแพทย์ และเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างงานวิจัย ระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย 

แกลลอรี่