CAMT ร่วมงาน CMU KM Day 2023

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน CMU KM Day 2023 “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยแผน 13” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นรับรางวัล CMU-ITA Award สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โดย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ ได้รับคัดเลือกให้คณะทำงานฝ่ายนำเสนอผลงาน ได้แก่ นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ, นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ, นางชิสา สิงห์คำฟู หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, นางสาววราภรณ์ มหาไม้, นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทดและนางสาวปวีณา ยาวิชัย นักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่