พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

30 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิททธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการใช้ระเบียบวิธีการทางมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในวงกว้าง โดยสถาบันมาตรวิทยาจะสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลงานและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงพัฒนาการของเครื่องวัดฝุ่น DustBoy ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พร้อมทั้งเครือข่ายข้อมูลฝุ่นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

#ภาพ/ข่าว ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

#หน่วยสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.