Associate Professor Milagros Zingoni Phielipp, The University of Tennessee เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Milagros Zingoni Phielipp, Director of School of Interior Architecture, The University of Tennessee ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่