ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน (CIC)

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน (CIC) โดยใช้งานอาคารนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน และประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน
แกลลอรี่