คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565
- อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร https://www.cmu.ac.th/th/university/board
แกลลอรี่