พิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบ ARCH CMU Competition 2020 สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ในหัวข้อ “LOCAL CREATIVITY TO NEW PUBLIC PLACE”

18 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบ ARCH CMU Competition 2020 ในหัวข้อ “LOCAL CREATIVITY TO NEW PUBLIC PLACE” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่