พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

23 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องชมเชยและเป็นเกียรติประวัติแก่กรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการหอพักนักศึกษา นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต เยาวชนดีเด่นด้านต่าง ๆ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่