รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Academic Achhievements of Inter-Professional Learning on Antimicrobial Resistance and Stewardship for Thai Future Workforces from Veterinary and Health Sciences, Chiang Mai University tumor จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่