คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 และอันดับต้นของประเทศไทยหลากหลายสาขาในปี 2024 จาก SCImago

7 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

         การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ประจำปี 2024 มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับโลกทั้งหมด 4,762 แห่ง สถาบันการศึกษาของไทยได้รับการจัดอันดับ 33 แห่ง ได้แก่ อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1,027 ของโลก) อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (1,110 ของโลก) อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1,768 ของโลก) อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2,844 ของโลก) และอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2,867 ของโลก) และจากการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชา (All subject areas) ทั้งหมด 19 สาขาวิชา ซึ่ง มช. ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด และมี Top 3 ของประเทศ จำนวน 10 สาขาวิชา

ทั้งนี้ สำหรับประเภทกลุ่มสาขาวิชา (All subject areas) มีสาขางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเกี่ยวข้อง ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ของประเทศ
- Agricultural and Biological Sciences
- Mathematics
- Chemistry

อันดับที่ 2 ของประเทศ
- Environmental Science

อันดับที่ 3 ของประเทศ
- Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

สาขาอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับ
- อันดับที่ 4 Physics and Astronomy
- อันดับที่ 6 Computer Science
- อันดับที่ 11 Earth and Planetary Sciences

การจัดอันดับดังกล่าว เป็นผลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์รากฐานและนวัตกรรมที่มีฐานจากความรู้วิทยาศาสตร์รากฐานที่คณาจารย์ นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลถึงการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น และได้ลงมือปฏิบัติงานวิจัยด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้ง

สำหรับการจัดอันดับดังกล่าว มีเกณฑ์การพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ ในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS
2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT
3. ด้านสังคม (Societal 20%) พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

ข้อมูลโดย สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ SCImago Institution Rankings : https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA



แกลลอรี่