CMUBS จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ AACSB

15 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุธี สุจิตภารพิทยา ในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกระบวนการ AACSB Continuous Improvement Review (CIR) พร้อมจัดทำรายงาน (CIR Progress Report) เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินขอต่ออายุมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ AACSB (Re-Accreditation) ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่