พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
แกลลอรี่