ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่