รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

6 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ก่อน เวลา 16.00 น.

ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-5394-1119 หรือเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1117