คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TBO)

11 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th Thailand Biology Olympiad (17th TBO) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัด ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ประเทศไทยได้เริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จากนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั้งหมด 13 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนจากค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 10 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จานวน 45 คน ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมกับ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ เชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะความสามารถสูงสำหรับประเทศไทยในอนาคต และที่สำคัญคือ จะสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมไปแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/17thTBO

แกลลอรี่