ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ

9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รางวัล "ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564  นายกิตติชัย ทิพย์ทา รางวัล "ครุฑทองคำ ลูกจ้างประจำดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564
แกลลอรี่