การประชุมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นศ.ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2567

29 พฤษภาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


การประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (ID: 952 7892 9488)
.
กำหนดการ
13.30 - 13.40 น.
คลิปแสดงความยินดีแก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย ผู้บริหาร มช.
13.40 - 14.00 น.
เปิดการประชุมและแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
โดย ผศ.ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
14.00 - 14.30 น.
การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและบทบาทของผู้ปกครองในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา โดย รศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี
14.30 - 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทุนการศึกษา และแหล่งประโยชน์ต่างๆ โดย ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาฯ และ ทีมสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
15.30 - 16.00 น.
ข้อซักถาม - และเสนอแนะ
.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.
กำหนดการ
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00 - 09.30 น.
VDO พิธีเปิด แนะนำผู้บริหาร และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
09.30 - 11.00 น.
แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาควรทราบ การลงทะเบียนเรียน ระบบประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา กฎระเบียบ สิทธิและหน้าที่ที่นักศึกษาควรทราบ โครงการแลกเปลี่ยน และการติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ใช้ชีวิตอย่างไรในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดประเด็นให้ซักถาม และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล โดย บุคลากรหน่วยปริญญาตรี บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
11.00 - 12.00 น.
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง หัวข้อ วิชาเรียน GE, Free Elective, Package และวิธีลงทะเบียนเรียน,Website ที่ใช้ โดย ทีมสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
.
Orientation Schedule for students in Bachelor of Nursing Science (International Program) Academic Year 2024. On June 12th, 2024, 08.30 am - 3.30 pm. at The 21st Century Room, 6th floor, Building 2, Faculty of Nursing, CMU.
.
8.30 - 9.00 am Registration
9.00 - 9.30 am
VDO Opening ceremony, introduction to Faculty of Nursing Administration and warm welcome new students By Assistant Prof. Dr. Thanee Kaewthummanukul, Dean, Faculty of Nursing, CMU
9.30 - 11.00 am
Introduction to Bachelor of Nursing Science Program and important rules and registrations for students in Bachelor Program and Registration system. Health insurance system, services,
Student’s rights, duty, related rules, regulation Scholarship application, student activities and how to contact staffs for related to topic Life in the faculty and Q & A for special prize By Undergraduate Unit Staffs and Student Development Unit Staffs
11.00 am
Visa, Health Insurance, and resources for International Students
By International Relations Unit Staffs
Noon - 1.00 pm Lunch Break
1.00 - 3.30 pm Meet advisors

แกลลอรี่