พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ฯ Internship รุ่นที่ 4

2 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี โดยผู้ฝึกอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่