อาจารย์คณะพยาบาล มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

19 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทวิชาการ/วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ระบาดวิทยา) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโท (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล และ ระดับปริญญาตรี (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานดีเด่น ได้แก่ การดำเนินการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สำคัญ อาทิเช่น การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาล ลดจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ
แกลลอรี่