เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

21 มิถุนายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://regist.reg.cmu.ac.th/ 
แกลลอรี่