STeP ยกขบวนผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) ภาคเหนือ ทั้ง 4 รุ่น เข้าปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค

13 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Regional Development) ภายใต้แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2566 จัดปฐมนิเทศแนะนำโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคเหนือ จากหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมร่วมกิจกรรม workshop ระดมความคิดเห็นในการสร้างโครงการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่โดยการนำนวัตกรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารอุทยานฯ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Regional Development) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา ในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

แกลลอรี่