คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาลุ่มน้ำทา ร่วมกับคนในพื้นที่ ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีิเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาลุ่มน้ำทา ภายใต้โครงการ "โครงการการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่สู่ห้องเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทาให้สวยใสไร้มลพิษ" ซึ่งมีเป้าหมายในการ บูรณาการองค์ความรู้และปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทาเข้าสู่ห้องเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ที่จะพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนให้สวยใสไร้มลพิษต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนวัดห้วยทราย โรงเรียนวัดดอนชัย และโรงเรียนแม่ตระไคร้ เจ้าอาวาสจากวัดในละแวกใกล้เคียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล รวม 80 คน ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม :http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2157