กิจกรรม BCG Mae Hia Tour ภายใต้โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม BCG Mae Hia Tour ภายใต้โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Step) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน
ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยาย Inspiration Talk : งานวิจัยจากอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานใน Mae Hia Campus โดย รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ และ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลักดันงานวิจัยเชิงพาณิชย์ หลังจากนั้น หน่วยงานร่วมดำเนินงาน BCG Mae Hia Tour ได้นำชมพื้นที่การศึกษาแม่เหียะ โดยคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายและนำชม การผลิตเมล่อนและแตงโมในโรงเรือน
แปลงสาธิตระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และร่วมนำเสนองานวิจัยร่วม กับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : step
แกลลอรี่