นักวิจัย CTRD - MDRI จับมือ เครือข่ายฯ ร่วมสร้างเยาวชนนักจัดการเมือง

21 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้างแจ่มฟ้า มอลล์ ลำพูน 

โครงการ “การขับเคลื่อนเยาวชนคนลำพูน เพื่อเตรียมพร้อมสู่พลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO” ซึ่งได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง) โดยมี ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ร่วมกับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน, เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.),  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่,สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Youth festival: เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างนิเวศของการเรียนรู้ผ่านการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่นักจัดการเมืองและนักสื่อสารสุขภาวะทั้งเชียงใหม่และลำพูน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ ๆ ในหลากหลายบริบท, เกิดการสื่อสารสุขภาวะ, ความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้เป็นอย่างดี, เกิดการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเอง, สามารถทำงานร่วมกัน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

กิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเป็นนักจัดการเมือง ที่ประกอบไปด้วย ประเด็น อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ นอกจากนี้ภายในงานยังมี กิจกรรมการเสวนา, บูธแสดงผลงานเด็กและเยาวชน,  กิจกรรมกาดหมั้ว คัวละอ่อน,  กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ และ Workshop ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่สำคัญ และเป็นการสร้างฐานทุน ที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต

แกลลอรี่