พิธีมอบโล่แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

4 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขารับใช้สังคม ในพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่