พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ ร่วมกับ ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 5 (2561-2562) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 ?"ถึงแม้จะห่างไกล...แต่ใจเรานั้นใกล้กัน" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่าน นอกจากนี้ได้พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน รายนามผู้เกษียณฯ ในปีนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์ ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ คุณกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์ และ คุณชนกนันท์ ปันสม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562


FON CMU Channel : https://youtu.be/Wg5VomlUTPE
แกลลอรี่