CMUBS ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำคณะบริหารธุรกิจแก่นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่

19 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 กันยายน 2566 บุคลากรงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจฯ ในกิจกรรมโครงการสานฝันปั้นอนาคต ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรม Varee Science Project Exhibition รวมถึงการออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและหลักสูตรจากหลากหลายสังกัดหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ วิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักสถาบันและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพจาก Facebook Fanpage Varee Chiangmai School
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่