CMUBS เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานคณะฯ

14 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 กันยายน 2566 ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรงานบริการการศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา และน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอน การรู้จักคณะบริหารธุรกิจให้มากขึ้น และเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับประกอบการเลือกเส้นทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้อง ๆ ต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่