ผู้บริหาร CMUBS และนักศึกษา Ex-M.B.A. ร่วมต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Xavier University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดบ้านบรรยายหัวข้อ The education system for graduate business students at CMUBS

5 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 อ.ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) ร่วมต้อนรับและนำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมทั้งคณาจารย์ภายใต้ความดูแลของ รศ.ดร. Richie Liu และ รศ.ดร. Kate Loveland จาก Xavier University สหรัฐอเมริกา เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด จากคุณสมเกียรติ โอวรารินทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พร้อมนำคณะเยี่ยมชมโรงงาน ลำลำ 

 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Xavier University ยังได้เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ก่อนจะรับฟังบรรยายหัวข้อ “The education  system for graduate business students at CMUBS” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงแนวคิดทางด้านวิชาการ อันจะนำไปต่อยอด พัฒนาการศึกษาต่อไป 

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่