มช. ม.แม่โจ้ ลงนามร่วมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพิ่มมูลค่าฟางข้าวลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ

10 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาการเกษตรแห่งชาติคนที่ 1 และนายวันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาการเกษตรแห่งชาติคนที่ 2 ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชน การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าว เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือส่งต่อและขยายพื้นที่ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในการลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาค และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวสู่เกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยกิจกรรมหลักภายใต้โครงการจะเป็นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา จากการผลิตเส้นใยฟางข้าวอัดแผ่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ และการผลิตวัสดุก่อสร้างมวลเบารูปแบบต่าง ๆ รวมถึง สร้างแนวทางในการกำหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ลดภาวะมลพิษที่เกิดจากการเผาฟางในพื้นที่เป้าหมาย ไปพร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากของไทยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio Economy) โดยโครงการนี้จะสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหลือใช้ในแปลงนาให้เป็นศูนย์ (zero waste) จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการเผาฟางข้าวของเกษตรกรมาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Circular Economy) ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่