โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

24 เมษายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด “โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีทัย สีทิพย์ คุณพิกุล กันทะพนม พร้อมด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่