อบรมการสร้าง Portfolio TCAS 1

22 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ งานแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio TCAS 1 เพื่อแนะนำเทคนิคและแนวทางในการทำ Portfolio โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรม และ คุณปรินทร์ เล็กอุทัย กรรมการผู้จัดการบริษัท cenixoft จำกัดและศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวนกว่า 60 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่