สจล. จับมือ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต รุ่นที่ 1

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดอบรมในเขตภาคเหนือโดย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิทยาการคำนวณ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณตลอดจนการโค้ดดิ้ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างประสิทธิผล โดยมีครูให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 181 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่