การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และ ภาคีความร่วมมือที่เป็นคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรม แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อันจะส่งผลให้เกิดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งการจัดการศึกษาด้วยตนเอง และส่งเสริมความเป็นอิสระของการทำงาน รวมถึงการสร้าง เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากทุกภาคส่วน
 
แกลลอรี่