งานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565-2566

30 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และมอบดอกไม้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก

โดย คุณประภากร วทานยกุล ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

แกลลอรี่