ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายในพิธีดังกล่าว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อดีตนายกสภาการพยาบาล เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นผู้บุกเบิกการวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ ด้านการควบคุมและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน จนสามารถผลักดันให้เกิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชีย
แกลลอรี่