พิธีปิดกิจกรรม TRU – CMU International Field school

2 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thompson Rivers University, Canada จัดพิธีปิดกิจกรรม TRU – CMU International Field school เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ตลอดระยะเวลา 12 วัน ของการจัดกิจกรรม นักศึกษาและอาจารย์จากทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับฟังบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม การออกพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การนำเสนอผลการศึกษา และระดมความคิดเห็น รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต