อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน และแถลงข่าว ”ชุมชนชุมใจ” เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่ Chumchon Chumjai : Chiang Mai Art, Craft and Food Fest

20 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธนิน กิติกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน และแถลงข่าว ”ชุมชนชุมใจ” เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่ Chumchon Chumjai : Chiang Mai Art, Craft and Food Fest โดยมี นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และตัวแทนชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนและจัดงานเทศกาล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ประชาสังคม และนักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ร่วมออกแบบ วางแผน และกำหนดรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิธีการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นแนวทางการทำงานอย่างบูรณาการ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของเมือง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา

ภายในงานจะได้พบกับการแสดงข้อมูลนิทรรศการ งานบริการวิชาการที่กำลังขับเคลื่อนในเมืองเชียงใหม่ร่วมกัน กิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปหัตถกรรม และอาหารจากชุมชนต่างๆ ในเทศบาลนครเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก เทศบาลนครเชียงใหม่
แกลลอรี่