โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้นำนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

2 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา (ปีการศึกษา 2566 และ 2567) ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2567
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาระหว่างชุดเดิมกับชุดใหม่ นอกจากนี้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษากับสถาบันอื่น อีกทั้งทำให้คณะกรรมการบริหารสโมสรสโมสรนักศึกษาฯ มีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษานำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษากับสถาบันอื่น
.


แกลลอรี่