โครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการแก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

10 มิถุนายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการแก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในเทคนิค และขั้นตอนการเขียนหนังสือหรือตำราอย่างถูกต้องและมีคุณภาพมีแนวทางในการเขียนหนังสือหรือตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีแรงบันดาลใจในการผลิตและเผยแพร่หนังสือหรือตำราทางวิชาการ โดยเป็นการอบบรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 และรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00- 16.00 น. ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์