พิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563
แกลลอรี่