สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

25 มิถุนายน 2567

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ --> https://accl.cmu.ac.th/News/detail/3053

แกลลอรี่